विदेशीहरू लागि रूस मा — रूस परे

राज्य, तल्लो घर को, संसद छ नयाँ कानून अनुमति विदेशीहरू दाबी गर्न सही फिर्ता मा खरिद गरे देश मा